برچسب محصولات - پایان نامه

  • 0 out of 5

    پایان نامه بررسی میزان حسگری نانولایه های نیترید نسبت به جذب گاز هلیوم

    در این پایان نامه، خواص الکتریکی و ساختاری نانولایه های بورون نیترید، آلومینیم نیترید و گالیم نیترید با استفاده از روش امواج تخت بهساخته خطی در چارچوب نظریه تابع چگالی، با استفاده از کد محاسباتی WIEN2k بررسی گردیده است. برای ترم تبادلی- همبستگی از تقریب شیب تعمیم یافته استفاده شده است. نخست، خواص الکتریکی نانولایه های خالص بورون نیترید، آلومینیم نیترید و گالیم نیترید در شبکه هگزاگونال بررسی گردیده است. هر سه ساختار، نیمه رسانا و دارای مقادیر متفاوتی گاف انرژی می باشند. سپس برای هر ساختار جذب گاز هلیوم در موقعیت های مختلفی روی جایگاههای های اتمی و نواحی بین اتمی انجام شده است. در
    7,000 تومان